Superhirn kreationen formatiert, wilde rex r-05 - fortis den boden assaulter
Transformatoren gehen g06 jäger täuschungsmanöverTransformer wj-mpp10d schaden verformung optimus prime & trailer action - figur